7 Views

GŁĘBSZE WNIKNIĘCIE W DEFINICJĘ

GŁĘBSZE WNIKNIĘCIE W DEFINICJĘ

Głębsze wniknięcie w definicję reflek­syjności pozwala dostrzec, że w przeciwieństwie do przetwarzania w pojedynczym kontekście refleksyjność jest wyborem kontekstów. Rozróżnienie refleksyjność—bezrefleksyjność dotyczy tego, jak two­rzymy informację czy też ustalamy znaczenie przetwarzanych infor­macji, pochodzących głównie ze świata zewnętrznego. Przetwarzanie automatyczne/kontrolowane dotyczy tego, jak postępujemy z infor­macją, którą już skategoryzowaliśmy. Tak więc przetwarzanie auto­matyczne/kontrolowane operuje informacją już zrozumianą i zinter­pretowaną w określonym kontekście. Jako takie ma do czynienia z informacjami znajdującymi się w pamięci. Na przykład, kiedy badany wykonuje automatycznie zadanie literowe, to zdecydował już, że ta litera jest na pewno literą. Gdyby nie miał pewności, czy dany obiekt jest literą czy cyfrą (np. „1”), to świadoma decyzja byłaby najpierw refleksyjna — jest tym, czy tamtym? — zanim obiekt ów zostałby automatycznie potraktowany zgodnie z tą decyzją. Innym jeszcze sposobem ukazania odmienności tych koncepcji jest rozważenie przypadków refleksyjnego przetwarzania automa­tycznego i bezrefleksyjnego przetwarzania kontrolowanego. Kiedy, na przykład, widzimy figurę niejednoznaczną, jak ta, która przy­pomina zarówno królika, jak kaczkę (Wittgenstein, 1972), to roz­strzygnięcie, co to jest, jest refleksyjne.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top