11 Views

KAŻDE PRZETWARZANIE

KAŻDE PRZETWARZANIE

Koncepcja Cheng (1985) jest także niezgodna, chociaż w inny sposób, z koncepcją Schneidera i Shiffrina. Twierdzi ona, że każde przetwarzanie wymaga pojemności. Ponieważ w rzeczywistości granice są nieokreślone, najlepiej byłoby w tym punkcie naszych dociekań nie upierać się przy idei granic. Bardziej przysłużymy się rozwijaniu ludzkich możliwości, jeżeli dla celów heurystycznych przyjmiemy, że pojemność jest nieograniczona.Najbardziej widoczną różnicą między przetwarzaniem automatycz­nym i kontrolowanym a bezrefleksyjnością i refleksyjnością jest poziom analizy. Pierwsze podejście jest dużo bardziej molekularne niż drugie. Różnica ta wynika stąd, że przedmiotem zainteresowania i pomiaru są różne zmienne zależne. W badaniach nad przetwarzaniem auto­matycznym i kontrolowanym wybrano podejście molekularne, ponie­waż umożliwia ono molekularne badania nad pamięcią. Problem początkowo dotyczył liniowego versus równoległego przetwarzania w zadaniach dotyczących skaningu pamięciowego. W przeciwieństwie do tego podejście molarne w studiach nad bezrefleksyjnością i reflek­syjnością dotyczy całościowego zachowania społecznego czy zdrowot­nego. Nie jest to jednak jedyna różnica.Zasadniczo przetwarzanie automatyczne lub kontrolowane prze­biega w pojedynczym kontekście. (Jest to na ogół słuszne w badaniach poznawczych, natomiast mniej w badaniach z zakresu psychologii społecznej; patrz Bargh, 1984).

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top