11 Views

KONFRONTACJA PRAC

KONFRONTACJA PRAC

Tak więc bezrefleksyjność jest sposobem przetwarzania infor­macji, podczas gdy nastawienia, role, oczekiwania i etykiety są strukturami, które mogą być użyte refleksyjnie lub bezrefleksyjnie. Jak automatyzm, nawyk i fiksacja funkcjonalna, tak i bezrefleksyj­ność odnosi się do sztywnego, niezmiennego zachowania, które, jak się wydaje, nie wymaga wysiłku. Inaczej jednak niż w tamtych przypad­kach, nie jest warunkiem koniecznym powstania bezrefleksyjności. Niektórzy badacze (np. Nisbett, Wilson, 1977) mówią o automatyzmie nie opartym na powtarzaniu, ale jest to wtedy automatyzm mimowolny. Co więcej, te inne pojęcia odnoszą się jedynie do sposobu reagowania. Studia nad bezrefleksyjnością mają natomiast za główny przedmiot stan umysłu osoby reagującej. Rozpatrują zatem inny zestaw prob­lemów badawczych. Nasza odmienna perspektywa prowadzi nas np. do pytań o zależność między bezrefleksyjnością a zdrowiem.Teraz, kiedy wiemy już więcej o bezrefleksyjności i refleksyjności, warto by może skonfrontować obie prace Schneidera i Shiffrina z 1977 r. nad przetwarzaniem automatycznym i kontrolowanym z teorią bezrefleksyjności i refleksyjności. Ta konfrontacja mogłaby być pouczająca dla psychologów społecznych, którzy są skłonni jednostronnie stosować konstrukty poznawcze do zachowań spo­łecznych.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top