19 Views

Wystepowanie padaczki

Padaczka występuje u 0,3?1,5% osobników populacji świata. U 75% chorych zaczyna się do 20 roku życia, zwykle w dzieciństwie lub we wczesnym okresie młodości, u 66% jest chorobą przewlekłą i musi być leczona przez całe życie. Wystąpienie wyraźnej poprawy klinicznej umożliwia powolne i stopniowe zmniejszenie dawki leku. Jeżeli po roku leczenia chory nie ma napadów, dawki leków ostrożnie się zmniejsza, wycofując najpierw, leki pomocnicze, a potem podstawowe. Przyjmuje się również, że 3-letni okres bez występowania napadów przy prawidłowym eeg w spoczynku, podczashiperwentylacji i fotostymulacji wskazuje na możliwość zaniechania leczenia farmakologicznego. Ze względu na wczesne występowanie choroby i złe wyniki leczenia, u większości chorych leczenie jest wieloletnie. Pomimo wprowadzenia do lecznictwa nowych leków (karbamazepina, klonazepam) większość chorych otrzymuje leki od dawna stosowane (fenobarbital, fenytoina, prymidon). Leczenie farmakologiczne padaczki często prowadzi do polipragmazji, przeciętnie powyżej 3 leków w przeliczeniu na l chorego, przy czym 84% tej liczby stanowią leki przeciwpadaczkowe. Możliwość zastosowania terapii monitorowanej (oznaczanie stężeń leku i innych podstawowych parametrów farmakokinetycznych w surowicy krwi) stwarza nowe możliwości racjonalnego leczenia. Istnieje wiele dowodów, że l?2 leki przeciwpadaczkowe u większości chorych mogą zapewnić dobre wyniki leczenia.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top