7 Views

NAJBARDZIEJ RZUCAJĄCE SIĘ W OCZY

NAJBARDZIEJ RZUCAJĄCE SIĘ W OCZY

Najbardziej rzucającym się w oczy podobieństwem między bezrefleksyjnością/refleksyjnością a przetwarzaniem automatycznym i kontro­lowanym jest to, że obie te koncepcje rozróżniają aktywny i mniej aktywny sposób przetwarzania informacji. Jest to tego typu podobieńst­wo, które może świadczyć o zbytniej asymilacji poglądów. Jasne wyłożenie różnicy między tymi dwoma parzystymi konstruktami niech będzie przestrogą przed redukcjonizmem w ogóle. Jednym z rezultatów wchłonięcia poglądu przez inny jest błędne odczytanie refleksyjności jako procesu umysłowego obciążającego pojemność. Jak się przekona­my, teoria bezrefleksyjności/refleksyjności, przynajmniej dla celów heurystycznych, nie zakłada ograniczonej pojemności. Natomiast koncepcja ograniczonej pojemności zajmuje miejsce centralne w teorii przetwarzania automatycznego i kontrolowanego.Koncepcja ograniczonej pojemności, tak kluczowa dla teorii przetwarzania automatycznego i kontrolowanego, jest przeważnie przyjmowana jako pewnik. Jednakże w literaturze dotyczącej psycho­logii poznawczej zgłasza się wobec tej koncepcji zastrzeżenia. Navon (1984), podobnie jak ja, nie przyjmuje idei ograniczonej pojemności. Dowodzi on, dość przekonująco, że koncepcja pojemności jest kon­cepcją post hoc. Za każdym razem, gdy pojemność jest przekraczana, uważa się, że została ona błędnie określona.

Ciekawe artykuły tematyczne online o modzie:

About the author:
Has 655 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top